ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 3882/2010
2. την ΚΥΑ 53136/2010
3. την Εγκύκλιο αριθμ. 19 του ΥΠΕΣΑΗΔ
4. την εγκύκλιο Ο.Κ.Χ.Ε. 864/252 οικ./28.02.2011
5. τις περιπτ.δ' και θ' του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2011

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συγκροτούμε το συλλογικό όργανο με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) του Δήμου Ναυπακτίας» η οποία είναι τετραμελές (4) και αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου.
α) Βουλγαρίδη Αριστοτέλη του Χρήστου, τοπογράφο μηχανικό κατηγορίας ΠΕ με Β' βαθμό, με αναπληρωτή τον Αναγνωστόπουλο Δημήτριο του Λάμπρου, τοπογράφο μηχανικό κατηγορίας ΤΕ με Β΄Βαθμό
β) Μαθιουδάκη Βασίλειο του Εμμανουήλ Μηχανολόγο-Μηχανικό κατηγορίας ΠΕ με Α' βαθμό.
γ) Πούλο Μάρκο του Αντωνίου, Δικηγόρο.
δ) Παναγιωτοπούλου Σταυρούλα του Λεωνίδα, Χειρίστρια Η.Υ

2. Πρόεδρος του ΚΟΣΕ Δήμου Ναυπακτίας ορίζεται ο Βουλγαρίδης Αριστοτέλης του Χρήστου, τοπογράφος μηχανικός με Β' βαθμό, με αναπληρωτή τον Μαθιουδάκη Βασίλειο του Εμμανουήλ μηχανολόγο-μηχανικό με Α' βαθμό.
3. Γραμματέας του ΚΟΣΕ ορίζεται η Κωστή του Ιωάννα του Θεμιστοκλή κατηγορίας ΔΕ1 Διοικητικών.

4. Η θητεία των μελών του ΚΟΣΕ ορίζεται 2ετής.

Β. Λειτουργία του ΚΟΣΕ
1. Το «ΚΟΣΕ» συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω του γραμματέα, τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας διάταξης γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη του «ΚΟΣΕ» τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μία μέρα πριν από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να γίνεται ακόμη και με τηλεφώνημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία, τούτο όμως πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του «ΚΟΣΕ » στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του «ΚΟΣΕ».
2. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στο Αντίρριο. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία των μελών του «ΚΟΣΕ» δεν είναι εφικτή είναι δυνατή η πραγματοποίηση της συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 3242/2004 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ (ΦΕΚ102/Α/24.05.2004) και της κατ' εξουσιοδότηση του αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη (ΦΕΚ539/Β/21.04.2005)
3. Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους της παρ. 7 του παρόντος άρθρου Β.
4. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του «ΚΟΣΕ» μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά.
5. Οι αποφάσεις του «ΚΟΣΕ», λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.
6. Για τις συνεδριάσεις του «ΚΟΣΕ» τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει ο γραμματέας του και τα οποία διατηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται, επίσης, οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.
7. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο.
8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α' 45), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος


Γιάννης Μπουλές