user_mobilelogo

Ἡ Ναύπακτος ἑόρτασε τόν Προφήτη Ἠλία στό Κάστρο της, μιά ἑορτή πού συμπίπτει μέ τήν ἡμέρα χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτου της κ. Ἱεροθέου εἰς Ἀρχιερέα. Ἐφέτος συμπληρώνονται 27 χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα τῆς χειροτονίας του σέ Μητροπολίτη.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἐνορίας καί κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῶ ἔψαλαν οἱ Ἱεροψάλτες τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στήν ὁποία ἀνήκει καί τό Ἐξωκκλήσι.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τά κεντρικά σημεῖα τῶν τριῶν ἀναγνω­σμάτων ἀπό τό βιβλίο τῶν Βασιλειῶν πού διαβάστηκαν στόν Ἑσπερινό.

Τό πρῶτο ἀνάγνωσμα ἔχει κέντρο τό σπίτι τῆς χήρας στά Σάρεφθα τῆς Σιδωνίας. Ἡ Σιδωνία ἦταν φοινική πόλη ἀνάμεσα στό ὄρος τοῦ Λιβάνου καί τῆς Μεσογείου θαλάσσης, σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν Τύρο καί τήν Βηρυττό. Σέ περίοδο ἀνομβρίας καί πείνας, ὁ Προφήτης Ἠλίας φιλοξενήθηκε στό σπίτι αὐτό καί δέν ἔλειψε τό σιτάρι καί τό λάδι, καθώς ἐπίσης ἀνέστησε καί τόν υἱό της.

Τό δεύτερο ἀνάγνωσμα ἔχει ὡς κέντρο τό Καρμήλιο ὄρος στό Βόρειο Ἰσραήλ, βορείως τῆς Ναζαρέτ, ὅταν στήθηκαν δύο θυσιαστήρια, ἕνα γιά τόν «θεό Βάαλ» καί ἕνα γιά τόν ζωντανό Θεό, τόν Γιαχβέ. Τό πῦρ κατέβηκε στό θυ­σια­στήριο πού ἔστησε ὁ Προφήτης Ἠλίας καί ἔτσι ἀποδείχθηκε ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός.

Τό τρίτο ἀνάγνωσμα ἔχει ὡς κέντρο τόν Ἰορδάνη ποταμό στά ἀνατο­λικά τῆς Ἰεριχοῦς, κάνει λόγο γιά τήν διάβαση τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ καί τήν ἀνάληψη τοῦ Προφήτου Ἠλία στόν οὐρανό μέ θαυματουργικό τρόπο.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ὑπάρχει στενή σχέση μετα­ξύ τῶν τριῶν αὐτῶν γεγονότων, γιατί φαίνεται ἡ πορεία τοῦ Χριστιανοῦ. Μέ τήν φιλοξε­νία καί τήν ἀγάπη καθαρίζεται ἡ καρδιά, ὕστερα μέ τό πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν καρδιά φωτίζεται ὁ νοῦς καί μέ τήν ἀνάληψη στούς οὐρανούς ὁ ἄνθρωπος βιώνει τήν ζῶσα ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ.

Κατέληξε λέγοντας ὅτι στήν ἐποχή μας πού παρατηρεῖται σέ ὅλη τήν ἐκκλησιαστική ζωή καί στά Μυστήρια νά ἐπικρατῆ ἡ ἐκκοσμίκευση πρέπει νά αὐξα­νόμαστε πνευματικά, νά μεταμορφωνόμαστε, νά βλέπουμε τήν ἐκκλησια­στική ζωή ὡς ἀναγέννηση, ὡς μεταμόρφωση, ὡς πορεία στήν κατά Θεόν ζωή, ἀπό τό κατ’ εἰκόνα στό καθ’ ὁμοίωση.

Στόν Ἑσπερινό παρέστησαν ὁ πρώην Ὑπουργός καί Βουλευτής κ. Σπήλιος Λιβανός, οἱ Βουλευτές Μάριος Σαλμᾶς καί Δημήτρης Κωσταντόπουλος, ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, καί Ἀντιδήμαρχοι τοῦ Δήμου.

* * *

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε στό Παρεκκλήσιο Ἀρχιερατική Θεία Λει­τουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τήν φράση «Χαίροις ἐπίγειε ἄγγελε καί οὐράνιε ἄνθρωπε Ἠλία μεγαλώνυμε» (Δοξαστικό Ἑσπερινοῦ), καθώς καί τήν φράση ὁ «ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, ὁ νοῦς ὁ πύρινος, ὁ ἐπουράνιος ἄνθρω­πος» (Στιχηρά προσόμοια).

Ἀνέφερε ὅτι ἀπό φυσικῆς πλευρᾶς ὑπάρχει διαφορά μεταξύ οὐρα­νοῦ καί γῆς. Ἄλλο ὁ οὐρανός καί ἄλλο ἡ γῆ, ἄλλο ὁ ἄνθρωπος καί ἄλλο ὁ ἄγγελος. Ὅμως, ὁ Προφήτης Ἠλίας ἕνωσε οὐρανό καί γῆ, ἄνθρωπο καί ἄγγελο. Βέβαια αὐτό ἔγινε κυριολεκτικά ἀπό τόν Χριστό, ἀλλά φαίνεται σέ ὅλους τούς ἁγίους ἐν Χριστῷ.

Στήν συνέχεια ἀνέπτυξε ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἀγαποῦν τά γήινα, εἶναι οἱ τά «ἐπίγεια φρονοῦντες» «ὧν ὁ Θεός ἡ κοιλία», πού ἀσχολοῦνται μέ τήν κατά κόσμον σοφία πού εἶναι «ἐπίγεια, ψυχική δαιμονιώδης». Καί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔχουν τό πολίτευμά τους στόν οὐρανό.

Ἔπειτα, ἀνέλυσε ἕνα ἐκπληκτικό χωρίο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅτι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, δηλαδή ὁ Ἀδάμ ἦταν χοϊκός, ἐνῶ ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος εἶναι ἐξ  οὐρανοῦ. Ὅπως, ὁ Ἀδάμ ἦταν χοϊκός ἔτσι καί ὅσοι εἶναι τοῦ Ἀδάμ εἶναι χοϊκοί. Καί ὅπως ὁ Χριστός εἶναι ἐπουράνιος, ἔτσι ἐπουράνιοι εἶναι καί ὅσοι εἶναι μαζί Του. Καί ὅπως φορέσαμε τήν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ μέ τήν σωματική γέννηση, ἔτσι νά φορέσουμε καί τήν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.

Κατέληξε ὅτι ἡ προβολή τοῦ Προφήτου Ἠλία ἀποβλέπει στό νά γί­νου­με ἐπουράνιοι ἄνθρωποι, νά μή ἔχουμε τόν νοῦ μας στραμμένο στήν γῆ, ἀλλά στόν οὐρανό, νά εἴμαστε «οὐρανοδρόμοι», πού σημαίνει νά ἔχουμε κέντρο τῆς ζωῆς μας τόν Χριστό καί νά κάνουμε τό θέλημά Του, ὅπως διδάσκει ἡ Ἐκκλησία.

Αὐτό πρέπει κυρίως νά τό ζοῦμε ἐμεῖς οἱ Κληρικοί, καί μάλιστα οἱ Ἐπί­σκοποι, ὥστε ἔτσι νά διδάσκουμε τούς ἀνθρώπους, σέ μιά ἐποχή πού πολλά εἶναι ἐπίγεια, καί οἱ ἄνθρωποι προσκολλῶνται στά γήινα καί ξεχνοῦν τόν Θεό.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ναυπάκτου, π. Θωμᾶς Βαμβίνης εὐχήθηκε ἐκ μέρους Κλήρου καί λαοῦ κατάλληλα στόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἐπέτειο ἐκλογῆς του (19 Ἰουλίου) καί χειροτονίας του (20 Ἰουλίου) εἰς Ἐπίσκοπο καί Μητρο­πολίτη Ναυπάκτου, ἐνῶ ὁ λαός, μέ τό στόμα τοῦ ἱεροψάλτου Χρήστου Πολιτόπουλου ἔψαλε τό πολυχρόνιο τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Θεό γιά τήν δωρεά αὐτή, εὐχαρίστησε τούς γονεῖς του καί τούς πνευματικούς του πατέρας, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανός καί ὁ ἅγιος Καλλλίνικος, Μητροπολίτης Ἐδέσσης, τούς τρεῖς Ἀρχιεπισκόπους, Σεραφείμ, Χριστόδουλο καί Ἱερώνυμο μέ τούς ὁποίους συνδέθηκε, τόν μακαριστό Μητροπολίτη πού προεξῆρχε τῆς Χειροτονίας του, κατ’ ἐντολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, Μητροπο­λί­τη Ἰωαννίνων Θεόκλητο, τούς συνεργάτες του, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι ὁ Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος, τούς μακαριστούς συνεργάτες του Ἀρχιμ. Ἀρσένιο Κομπούγια καί π. Ἀθανάσιο Λαουρδέκη, τά πνευ­ματικά του παιδιά καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ναυπάκτου.

Μετά τήν θεία Λειτουργία οἱ προσκυνητές ἀπήλαυσαν τό θαυμά­σιο τοπίο τοῦ Κάστρου τῆς Ναυπάκτου μέ θέα τόν Κορινθιακό.

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Ἑσπερινοῦ

Δεῖτε τό κήρυγμα τῆς θείας Λειτουργίας

Δεῖτε τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τόν Ἑσπερινό

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Λειτουργία

 

Επικαιρότητα

Μεγάλη Παρασκευή στήν Ναύπακτο
Ἀποκαθήλωση στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου
Περιφερειακό Πρωτοδικείο στη Ναύπακτο
Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου γιορτάζει την 20η επέτειο από την Έναρξη Λειτουργίας της, υποδεχόμενη την Ολυμπιακή Φλόγα για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία «Παρίσι 2024»
Με την Υπουργό Πολιτισμού Λ.Μενδώνη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Στην Ναύπακτο το Συνέδριο "Καρδιολογία του Μέλλοντος" στις 5-6 Απριλίου
Τη νέα Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φ.Σαράντη υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Κάλεσμα σε εθελοντές για τους Εορτασμούς της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
Κύριο Θέμα: Ὁ Κύριος τῆς Δόξης Νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου μέ θέμα τήν ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
Ξεκινούν στις 4 Μαρτίου τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» στην Ναύπακτο και το Αντίρριο
Ἑορτή τῶν ἐν Πάτραις Ναυπακτίων στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Ζαρουχλέϊκων
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου
Χριστούγεννα στήν Ναύπακτο
Ευχές από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας
Δήμος Ναυπακτίας: Και αυτά τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε μαζί!
Ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας
Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη - Εγκαίνια της έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη
ΕΦ.Α Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος - Εγκαίνια περιοδικής εικαστικής έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου
Θεία Λειτουργία στό Ἐκκλησάκι τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ναυπάκτου

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Ενεργή παρουσία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για την 198η επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων το 1826
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια της Γέφυρας και της υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου
Κυκλοφόρησε η Ναυπακτιακή Φωνή του Μαρτίου
Ο Σύλλογος Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας συμμετέχει στον εορτασμό της 198ης Επετείου της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων
Σύλλογος Ελευθέριανης Ναυπακτίας - Εκδρομή στη Νότιο Πελοπόννησο
Σύλλογος των Απανταχού Ποκιστιάνων - Εκδρομή Λουτράκι - Άγιο Ποτάπιο
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Εκδρομή στα Καλάβρυτα
ΕΝΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ στη Δάφνη Ναυπακτίας (Μυθιστόρημα)
Η νέα σύνθεση των οργάνων της Ο.ΣΥ.Ν
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας για το Πρωτοδικείο της Ι.Π Μεσολογγίου
Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας - Γενική συνέλευση - Πανναυπακτιακή γιορτή 2024
Ναυπακτιακή Πίτα 2024 - Πρόσκληση
Σύλλογος εν Αθήναις Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Πρόσκληση για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Πρόσκληση για το χορό του Συλλόγου
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωχωριτών - Γιορτή Κραβαρίτικης Γευσιγνωσίας
Γενική Συνέλευση και κοπή της Πίτας του Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών
Αδελφότητα Καταφυγιωτών - Κοπή πίτας
Σύλλογος Γραμμενιοξυωτών - Κοπή πίτας
Πολιτιστικός Σύλλογος Στύλιας - Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

1821-2021

Αγωνιστές της Επανάστασης από την περιοχή του Προσχίου
Η Ο.ΣΥ.Ν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση
Ο.ΣY.Ν: «Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια του Εικοσιένα»
Σουλιώτες οπλαρχηγοί στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου του Νικόλαου Μ. Τριψιάνου
Γιάννης Παν. Φαρμάκης – Κραβαρίτης, Ο Ηρωικός Οπλαρχηγός του ΄21 του Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου
Ο απελευθερωτικός αγώνας του ΄21 στη Δυτική Ελλάδα του Γιάννη Χαλάτση
"Το Ναυπακτοβενέτικο στο 1821" του Ηλία Στ. Δημητρόπουλου
Κωνσταντίνος Δ. Βουτσινάς: " Γιάννης Βλαχογιάννης - Ο νεωτεριστής Επαχτίτης"
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Χρήστος Σιαμαντάς: «Τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή της Ναυπάκτου την περίοδο της Επανάστασης του 1821»
200 χρόνια ελληνική επανάσταση
Εμφύλιοι πόλεμοι: Το σαράκι του ελληνισμού
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὁ Διχασμός τοῦ Γένους. Ἐθναρχία, Γένος, ἀνασύνταξη
Κάστρα, φρούρια και μοναστήρια της Ναυπακτίας κατά την Επανάσταση του 1821
Ἐκκλησία καὶ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 - Δῆμος Ναυπακτίας
Αγωνιστές του 1821 από τα χωριά της Χάλκειας (Γαβρολίμνη - Καλαβρούζα - Τρίκορφο) του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου
1821 – 2021 –– 200 χρόνια μετά την επανάσταση –– Τιμούμε - Γιορτάζουμε - Συμμετέχουμε - Οραματιζόμαστε
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

booked.net