user_mobilelogo

Ἱ­ε­ρό­θε­ος

 ἐ­λέ­ῳ Θε­οῦ Ἐ­πί­σκο­πος καί Μη­τρο­πο­λί­της

τῆς Θε­ο­σώ­στου Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ναυ­πά­κτου καί Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου

Πρός τούς Κλη­ρι­κούς, μοναχούς καί λα­ϊ­κούς

τῆς καθ᾿ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Καί πάλιν μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά ἑορτάσουμε τήν ἐτήσια ἑορτή τῆς Ἀνα­στάσεως τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν προσδοκία αὐτό τό γεγονός νά σηματο­δο­τήση τήν δική μας ἐσωτερική ἀνάσταση ἀπό τήν πνευματική νέκρωση, τήν ὁποία βιώνουμε ἀναλόγως μέ τήν ἐνέργεια τῶν παθῶν καί τῶν ποικι­λω­νύμων θλίψεων.

Μετά τόν σταυρό πού ποικιλοτρόπως σηκώνει ὁ καθένας μας, ἔρχεται τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ γιά νά μᾶς δώση χαρά, ἐλπίδα, πίστη, βεβαιότητα γιά τήν νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στά προβλήματα πού ἔχουμε.

Τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά καί ὅλη τήν περίοδο τοῦ Πεντη­κοσταρίου, κυρίως μέχρι τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως, ψάλ­λουμε θριαμβευτικά τόν ὕμνο «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος». Ὅμως, καί ἐκεῖνο πού εἶναι ἀξιο­πρόσεκτο εἶναι ὅτι ὅταν ψάλλεται στήν Ἐκκλησία ἐπανειλημμένως ὁ ὕμνος αὐτός, προτάσσονται οἱ στίχοι δύο ψαλμῶν τοῦ Δαυίδ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε μέ προφητικό τρόπο στό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς ὁποίας ὁ Χριστός νίκησε τούς ἐχθρούς Του καί προξένησε χαρά στούς δι­καίους.

Θά ἤθελα ὡς ἕνα μήνυμα, πίστεως, ἐλπίδας καί ἀγάπης νά ἀναφέρω αὐτούς τούς τέσσερεις στίχους τοῦ Δαυίδ, κάνοντας μιά μικρή ἀνάλυση ὡς μιά μικρή θεολογική ἑρμηνεία τοῦ γεγονότος τῆς Ἀνα­στάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς δικῆς μας πνευματικῆς ἀνα­στά­σεως.

Ὁ πρῶτος στίχος εἶναι: «Ἀναστήτω ὁ Θεός, καί διασκορ­πισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ, καί φυγέτωσαν ἀπό προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν» (Ψαλμ. 67, 2).

Ἐχθροί τοῦ Θεοῦ εἶναι, κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, οἱ δαίμονες, οἱ ὁποῖοι μισοῦν τόν Θεό καί τυραννοῦσαν τούς ἀνθρώπους πρίν τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Ἐπειδή κανένας ἄγγελος ἤ ἄνθρωπος δέν μποροῦσε νά βοηθήση τούς ἀνθρώπους καί νά τούς ἐλευθερώση ἀπό τήν τυραννία τῶν δαιμόνων, γι’ αὐτό καί ὁ Δαυίδ παρακαλεῖ τόν Θεό νά ἐπέμβη, νά ἀναστηθῆ γιά νά διασκορπισθοῦν καί νά φύγουν ἀπό προσώπου Του ὅλοι αὐτοί πού Τόν μισοῦν καί τυραννοῦν τά πλάσματά Του.

Τά ρήματα «ἀναστήτω ὁ Θεός» καί «διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί Αὐτοῦ» καί «φυγέτωσαν», ἄν καί ἔχουν σχηματισθῆ σέ προ­στακτική, ἐν τούτοις ἔχουν εὐκτική σημασία, πού σημαίνει εἴθε νά ἀναστηθῆ ὁ Θεός καί νά δια­σκορ­πισθοῦν οἱ ἐχθροί Του καί νά φύγουν ἀπό μπροστά Του αὐτοί πού Τόν μι­σοῦν. Εἶναι δυνατή προσευχή παρακλήσεως γιά νά ἐλευθερωθοῦν οἱ ἄν­θρωποι ἀπό τήν δυναστεία τῶν δαιμόνων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐχθροί τοῦ Θεοῦ.

Ὁ δεύτερος στίχος εἶναι: «Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέ­τωσαν· ὡς τήκεται κηρός ἀπό προσώπου πυρός» (Ψαλμ. 67, 2).

Αὐτός ὁ στίχος εἶναι συνέχεια τοῦ προηγουμένου καί δείχνει πῶς θά γίνη αὐτό πού ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό. Ὁ Προφήτης Δαυίδ χρησιμοποιεῖ δύο εἰκόνες ἀπό τήν φύση. Ὁ καπνός, ὅταν ἀνέρχεται στόν ἀέρα, ἔπειτα ἀπό λίγο διαλύεται, καί τό κερί, ὅταν πλησιάζη τήν φωτιά, λειώνει. Ἔτσι, ἐξαφανί­ζονται οἱ δαίμο­νες μπροστά στήν δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὅπως φαίνεται μέ τήν Ἀνά­στασή Του.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης γράφει ὅτι αὐτό συμβαίνει καί μέ κάθε ἄνθρωπο πού συνδέεται μέ τόν Χριστό. Ὅπως ὁ καπνός διαλύεται, ὅταν ἀνέρχεται στόν ἀέρα καί τό κερί λειώνει ὅταν συνδέεται μέ τήν φωτιά, ἔτσι συμβαίνει ὅταν ἡ θεία Χάρη ἔλθη σέ βοήθεια σέ κάποιον, ἀφανίζει τά πάθη πού ἐπικρατοῦν σέ αὐτόν.

Ὁ τρίτος στίχος εἶναι συνέχεια τοῦ προηγουμένου: «Οὕ­τως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοί ἀπό προσώπου τοῦ Θεοῦ καί οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν» (Ψαλμ. 67, 3-4).

Καί στόν στίχο αὐτόν ἐννοοῦνται οἱ δαίμονες, οἱ ὁποῖοι μάλιστα χαρακτη­ρίζονται καί ὡς ἁμαρτωλοί, γιατί αὐτοί ἐγέννησαν τήν ἁμαρ­τία καί ἔγιναν διδάσκαλοι τῆς ἁμαρτίας στούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ μέ τήν συμβουλή τους οἱ Πρωτόπλαστοι ἁμάρτησαν στόν Παράδεισο. Ἔτσι, μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ὁμοιάζει ὡς φωτιά, λειώνουν οἱ δαίμονες, ὅπως γίνεται μέ τό κερί.

 Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι παύουν νά ὑπάρχουν οἱ δαίμονες, ἀλλά δέν μποροῦν νά εὑρίσκονται ἐκεῖ πού ἐπισκιάζει ἡ Χάρη τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό χαροποιεῖ τούς Χρι­στιανούς, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται δίκαιοι, ἐπειδή ἐπίστευσαν στόν Χριστό καί δικαιώθηκαν ἀπό Αὐτόν διά τῆς ἐν Χριστῷ πί­στεως.

Ὁ τέταρτος στίχος ἀναφέρεται στήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου καί τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεώς Του: «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώ­μεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 117, 24).

Μέ τόν στίχον αὐτόν ὁ Προφητάναξ Δαυίδ προφητεύει ἐκεῖνα πού θά γίνονταν ἀργότερα, καί τελικά ἔγιναν κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι­στοῦ. Ἡ μεγάλη καί θαυμαστή ἡμέρα τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἀνα­στάσιμη ἡμέρα καί «ἡ ἐπώνυμος αὐτοῦ γενομένη Κυριακή», κατά τόν Μέγα Ἀθανάσιο.

Εἶναι εὐφρόσυνη ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, γιατί, κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, τήν ἡμέρα αὐτή ὁ Χριστός συμφιλίωσε τόν Θεό μέ τούς ἀνθρώπους, στήν πραγ­ματικότητα, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἔγινε καταλλαγή τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, κατέπαυσε τήν τυραννία τοῦ διαβόλου, κατήργησε τήν δύναμη τοῦ θανάτου, τούς ἀναξίους ἀνθρώπους στήν γῆ τούς ἔκανε ἀξίους τῶν οὐρανῶν, ἔλυσε τό σκοτάδι τῆς πλάνης, ἐδίωξε τήν ἁμαρτία, ἐφύτευσε τήν ἀρετή καί ἐγέμισε τήν οἰκουμένη ἀπό μύρια πνευ­ματικά ἀγαθά. Ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά πῶς νά μή γεμίσουμε ἀπό ἀγαλλίαση καί εὐφροσύνη, αὐτήν τήν Ἀναστάσιμη ἡμέρα;

Ἑπομένως, οἱ τέσσεροι αὐτοί στίχοι τοῦ Δαυίδ πού προτάσσονται τοῦ ὕμνου «Χριστός Ἀνέστη», ἀλλά καί ἄλλων ἀναστάσιμων τροπαρίων, προσδιο­ρίζουν τό νόημα τοῦ ὕμνου αὐτοῦ καί τό περιεχόμενο τῆς πνευ­ματικῆς μας χαρᾶς μέ τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων συνεχίζεται καί στήν ζωή μας, καίτοι δεχόμαστε πολλές δαιμονικές ἐπιθέσεις, μέ σκέψεις, μέ ἐπιθυμίες, μέ πράξεις, μέ λόγια, ὅμως μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον τους. Αὐτό πρέπει νά γίνη μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός νικᾶ μέ τήν δική μας συνέργεια καί συγκατάθεση. Αὐτός ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῶν δαιμόνων εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὅλα αὐτά πού ἀναφέρθησαν προηγουμένως, εἶναι τό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τῆς πνευματικῆς μας χαρᾶς. Καί ἐπειδή ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δεχόμαστε σήμερα τόν πόλεμο τῶν δαιμόνων μέ διαφόρους τρόπους, ἐξακολουθοῦμε νά προσευχό­μαστε ὁ Ἀναστάς Κύριος νά ἐκδιώκη τούς ἐχθρούς Του καί νά τούς διασκορπίζη, ὅπως ἐξαφανίζεται ὁ καπνός πού ἀνέρχεται  στόν ἀέρα καί λειώνει τό κερί ἀπό τήν φωτιά.

Ἔτσι, θά ἔχουμε πνευματική χαρά καί νά ἰσχύη ὁ στίχος τοῦ Δαυίδ πού εἶναι συνέχεια τοῦ τελευταίου στίχου, πού προαναφέρθηκε: «Ὦ Κύριε, σῶσον δή, ὦ Κύριε, εὐόδωσον δή», δηλαδή, Κύριε, σῶσε τόν λαόν Σου, τούς Χριστιανούς καί εὐόδωσε τήν πίστη τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου Σου, ὥστε νά κράζουμε: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχό­μενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» (Ψαλμ. 117, 25-26).

Χριστός Ἀνέστη, Χρόνια πολλά!

Μέ ἀναστάσιμες εὐχές

Ὁ Μητροπολιτης

†  Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Επικαιρότητα

Η Ναύπακτος της Ζέφης Δημαδάμα
Ακόμη περισσότερα σημεία της Ναυπακτίας με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο
«Αντίρριο 1821-1829» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιρρίου «Το Καστέλλι»
Τοποθετήθηκαν οι κόκκινοι κάδοι στον Δήμο Ναυπακτίας
Ναύπακτος: Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου στό νέο Παρεκκλήσιό του
Υπεγράφη η σύμβαση για την Ύδρευση της Παλαιοπαναγιάς
Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Άνω Χώρας
Άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στον Λιμένα Αντιρρίου
Ξεπέρασαν τις 200 οι συμμετοχές στο Kravara Enduro MTB 2021!
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας
Η διαδρομή προς το κάστρο Ναυπάκτου, η αναστήλωση του κοινωνικοοικονομικού κέντρου Πλαγιάς, νέος εξοπλισμός στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου και σημαντικά οδικά έργα της Αιτωλοακαρνανίας, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Οδικών Επενδύσεων της ΠΔΕ
«ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»: 450 ΧΡΟΝΙΑ
Ν. Φαρμάκης από τη Ναύπακτο: «Ζήτημα ανάπτυξης για όλη τη Δυτική Ελλάδα η άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων»
Ο Δήμος Ναυπακτίας παρουσιάζει το Επετειακό Λογότυπο των 450 χρόνων από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου
Ξεκινούν έργα οδοποιΐας και αναπλάσεων στη Δ.Ε. Πυλήνης
Συνάντηση για θέματα ασφάλειας και υγείας με εργαζόμενους του Δ. Ναυπακτίας
Ναύπακτος: Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων μέ συνεορτασμό ἁγίων Λουκᾶ Ἰατροῦ καί Ἰουστίνου Πόποβιτς
Το μήνυμα του Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Βασίλη Γκίζα για την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων
Τήν Κυριακή 13 Ἰουνίου, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, ὅπου καί ἐτέθησαν πρός προσκύνηση ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως
Δωρεάν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα για νοικοκυριά και οικισμούς του Δήμου Ναυπακτίας εκτός τηλεοπτικής κάλυψης
Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως, θεία Λειτουργία γιά τούς μαθητές πού διαγωνίζονται στίς Πανελλαδικές Ἐξετάσεις
Το κτήριο «Ναυπακτία» θα είναι πλέον ανοικτό στο κοινό
Ο Δήμος παρέλαβε την προμελέτη για το Τούνελ του Κάστρου της Ναυπάκτου
Άμεση ανάγκη η αποκατάσταση της 24ης Επαρχιακής Οδού (θέση Ποκίστα)
Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας
Ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου Ναυπακτίας για την επανίδρυση αυτόνομου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Hellas Rally Raid 2021
Με συνεχόμενο ωράριο 8:00-20:00 ανοικτό το Κάστρο της Ναυπάκτου
Προτάσεις έργων ύψους 17 εκ. ευρώ από τον Δήμο Ναυπακτίας στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Οι μαθητές του Γυμνασίου Αντιρρίου έστειλαν το δικό τους μήνυμα
Την Τρίτη, 1η Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή η πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Γριμπόβου
Εγκρίθηκε η μελέτη για το νέο Διοικητήριο Ναυπακτίας
Στο επίκεντρο συνάντησης το έργο της αποκατάστασης των κρηπιδωμάτων του δυτικού προβλήτα Αντιρρίου
Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ανάδειξη και προστασία του Κάστρου Ναυπάκτου
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ναυπακτίας
Αναβολή Του Αρχαίου Ασκληπιείου Της Σκάλας (Ενηλίκων) Και Του Ενετικού Μονοπατιού Της Ναυπάκτου Για Τις 28 & 29 Μαΐου 2022
Ενημέρωση για την επανεκκίνηση της λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ναυπάκτου
Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για τη σηματοδότηση και βελτίωση των αναρριχητικών μονοπατιών της Βαράσοβας
Σε ρυθμούς Hellas Rally Raid 2021 η Ναυπακτία
Το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Δωρεάν RAPID TESTS

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Ahepa World Cup 2021 Beach Volley
Η Ο.ΣΥ.Ν για το θάνατο του Θανάση Παπαθανασόπουλου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρούζας συμμετέχει στις εκδηλώσεις "Δυτική Ελλάδα 1821-2021 200 Χρόνια από την Επανάσταση"
Ο.ΣΥ.Ν - Επιστολή για αποκατάσταση του οδικού δικτύου της 24ης Επαρχιακής οδού Ναυπάκτου
Η Ναυπακτία (Κράβαρα και Βενέτικο) στον αγώνα του 1821
''ΕΙΚΟΣΙΕΝΙΚΑ'': το νέο βιβλίο του Ντίνου Ν. Μακρυγιάννη
Η Ο.ΣΥ.Ν για το θάνατο του Κώστα Καρακώστα
Κυκλοφόρησε η Ναυπακτιακή Φωνή του Μαρτίου
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ
Περιοδικό "Η Δάφνη" - Πανηγυρικό τεύχος: 1821-2021 200 χρόνια ελευθερίας
Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικόρφου - Εθελοντική Αιμοδοσία
Σύλλογος Αραχωβιτών Ναυπακτίας - Ψηφιακή έκδοση ημερολογίου
Γενικές εξετάσεις αίματος για τους αιμοδότες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τρικόρφου
Γιάννη Χαλάτση «Εικονίσματα Ναυπακτίας: τόποι μνήμης»
Tο Πατριδοτοπικό Κίνημα της Ναυπακτίας αποχαιρετά τον Κώστα Μάντη
Η καινούρια ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελατιωτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο Δορβιτσωτών Ναυπακτίας
Ενημέρωση και ευχές από το Σύλλογο Απανταχού Αμπελακιωτισσιωτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο της Αράχωβας
Ευχές από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Δάφνης "Η Πρόοδος"
Σύλλογος Ποκιστιάνων Ναυπακτίας - Ημερολόγιο 2021
Ευχές από το Σύλλογο Γραμμενιοξυωτών
Ευχές από τον Όμιλο Σιμιωτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο της Φαμίλας
Ευχές από το Σύλλογο Χομοριτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο Ποκιστιάνων Ναυπακτίας
Ευχές από την Ένωση των Απανταχού Μηλεωτών Ναυπακτίας
Ο πολιτιστικός σύλλογος Μαμουλάδας κοντά στους συνανθρώπους μας
"Έφυγε" ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελατούς, Γιάννης Κοτρότσος
“Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ” είναι κοντά σας…
Ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπελακιώτισσας
Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Εορτασμός υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
Beach Volley: Τουρνουά Blind Mix στη Ναύπακτο
Κυκλοφόρησε το βιβλίο ''Στα δυτικά της Ρούμελης'' Ιστορία - Λαογραφία του Παντελή Σπ. Σπαρτινού
AHEPA CUP 2020 Beach Volleyball tournament
«Τα καλούδια της μάνας μου» - To νέο βιβλίο του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Πολιτιστικός σύλλογος Ανωχωριτών - Ενημέρωση σχετικά με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Δελτίο τύπου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις

1821-2021

Ο.ΣY.Ν: «Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια του Εικοσιένα»
Σουλιώτες οπλαρχηγοί στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου του Νικόλαου Μ. Τριψιάνου
Γιάννης Παν. Φαρμάκης – Κραβαρίτης, Ο Ηρωικός Οπλαρχηγός του ΄21 του Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου
Ο απελευθερωτικός αγώνας του ΄21 στη Δυτική Ελλάδα του Γιάννη Χαλάτση
"Το Ναυπακτοβενέτικο στο 1821" του Ηλία Στ. Δημητρόπουλου
Κωνσταντίνος Δ. Βουτσινάς: " Γιάννης Βλαχογιάννης - Ο νεωτεριστής Επαχτίτης"
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Χρήστος Σιαμαντάς: «Τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή της Ναυπάκτου την περίοδο της Επανάστασης του 1821»
200 χρόνια ελληνική επανάσταση
Εμφύλιοι πόλεμοι: Το σαράκι του ελληνισμού
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὁ Διχασμός τοῦ Γένους. Ἐθναρχία, Γένος, ἀνασύνταξη
Κάστρα, φρούρια και μοναστήρια της Ναυπακτίας κατά την Επανάσταση του 1821
Ἐκκλησία καὶ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 - Δῆμος Ναυπακτίας
Αγωνιστές του 1821 από τα χωριά της Χάλκειας (Γαβρολίμνη - Καλαβρούζα - Τρίκορφο) του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου
1821 – 2021 –– 200 χρόνια μετά την επανάσταση –– Τιμούμε - Γιορτάζουμε - Συμμετέχουμε - Οραματιζόμαστε
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

booked.net