user_mobilelogo

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

_________________

Ἀρ. Πρωτ.:  373                                                                    Ναύπακτος, 16 Δεκεμβρίου 2020

Πρός

τούς Πανοσιολ. Ἱεροκήρυκας,

τούς Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους, τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια

καί τά Ἡγουμενοσυμβούλια

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τήν Τρίτη 15 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. συνῆλθε ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, γιά νά ἀντιμετωπίση διάφορα ἐκκλησιαστικά θέματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν Χριστιανῶν κατά τίς ἑορτές τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Προηγήθηκε, βέβαια, τηλεφωνική συνομιλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μέ τόν Πρωθυπουργό καί βρέθηκε μιά λύση, ὥστε νά μπορέσουν οἱ Χριστιανοί νά ἐκκλησιαστοῦν κατά τίς μεγάλες αὐτές ἡμέρες πού ἀναμένουμε. Εἶμαι γνώστης τῆς ἀγωνίας καί τοῦ ἀγῶνος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, καί τόν ὁποῖον εὐχαριστῶ.

Στήν συνέχεια ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε τίς σχετικές ἀποφάσεις. Ἐξεδόθη δέ καί ἡ Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τά ἀποφασισθέντα, κατ' οἰκονομίαν ἐφέτος σέ γενικές γραμμές θά ἰσχύσουν τά ἑξῆς:

1. Θά γίνουν θεῖες Λειτουργίες, ἀνήμερα κατά τίς τρεῖς μεγάλες ἡμέρες, ἤτοι Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά καί Θεοφάνεια, μέ τίς προβλεπόμενες ἀποστάσεις καί τά μέτρα ἀποφυγῆς τοῦ συνωστισμοῦ, δηλαδή μέ τήν ἐλάχιστη ἀπόσταση μεταξύ τῶν ἐκκλησιαζομένων τά δύο (2) μέτρα καί μέ μέγιστο ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό πιστῶν σέ μικρούς Ναούς εἴκοσι πέντε (25) ἀτόμων καί σέ κεντρικούς Ναούς πενήντα (50) ἀτόμων.

2. Σέ Ἐνορίες πού ὑπηρετοῦν δύο Ἱερεῖς μπορεῖ, ἄν χρειασθῆ νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ Χριστιανοί, νά γίνουν δύο θεῖες Λειτουργίες, μέ λιτότητα, ἁπλότητα καί συντομία χρόνου, σέ συνεννόηση μέ τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

3. Κατά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων ὁ Μέγας Ἁγιασμός μέ τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων θά γίνη ὅπως γίνεται κάθε χρόνο, ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλά δέν θά γίνη ἔξοδος ἀπό τόν Ναό (λιτανεία) γιά τήν ρίψη τοῦ Σταυροῦ στήν θάλασσα, σέ ποτάμια, σέ δεξαμενές κλπ.

4. Τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες, πέραν τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων (ἀνήμερα) τῆς Πρώτης τοῦ Ἔτους (Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ) καί τῶν Θεοφανείων (ἀνήμερα), στίς ὁποῖες θά παραστῆ ὅπως προαναφέρθηκε ἕνας καθορισμένος ἀριθμός Χριστιανῶν, θά μπορεῖ νά γίνονται οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί θεῖες Λειτουργίες ἀπό τούς Ἱερεῖς καί τούς Ἱεροψάλτες, κεκλεισμένων ὅμως τῶν θυρῶν.

Ἐπίσης, οἱ Ἱεροί Ναοί θά παραμένουν ἀνοικτοί τήν ἡμέρα κατά τίς συνήθεις ὧρες γιά τούς Χριστιανούς γιά τήν προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τήν κατ' ἰδίαν προσευχή.

5. Οἱ Κληρικοί καί τά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ θά εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τόν ἔλεγχο καί τήν ἐφαρμογή τῶν μέτρων καί τήν καθοδήγηση τῶν Χριστιανῶν, καί ἐκτός ἀπό τήν τήρηση τῶν ἀπαραιτήτων ἀποστάσεων, θά πρέπει νά φροντίζουν καί γιά τόν ἐξαερισμό τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί γιά τήν τήρηση τῶν λοιπῶν γνωστῶν μέτρων προστασίας τῆς ὑγείας ὅλων μας, Κληρικῶν καί λαϊκῶν. Ἔχουμε εὐθύνη νά προστατεύσουμε τήν ὑγεία τῶν ἀδελφῶν μας καί τοῦ ἑαυτοῦ μας.

6. Ὅσοι ἀπό τούς Χριστιανούς ἀνήκουν σέ ὑγιειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἤτοι εἶναι ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα ἤ εἶναι ἀνοσοκατασταλμένοι, προτρέπονται νά ἀποφεύγουν τήν ἔξοδο ἀπό τά σπίτια τους χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τους.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Αὐτά εἶναι τά βασικότερα σημεῖα τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Πολιτείας. Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά τά τηρήσετε ἀσφαλῶς, γιατί ἡ ὑγιειονομική κρίση εἶναι μεγάλη, ὑπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ καί γι' αὐτό ἡ προσοχή μας πρέπει νά εἶναι τεταμένη.

Πάντως, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά τονίσω ὅτι σέ ὅλη αὐτήν τήν περίοδο τῆς πανδημίας, τόσον ἐσεῖς ὅσο καί οἱ Χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἐπιδείξατε ἀπόλυτη ὑπακοή καί σεβασμό στήν Ἐκκλησία καί τήν Πολιτεία ἀλλά καί στόν Ποιμενάρχη σας, τηρώντας ὅλα τά μέτρα ὑγιεινῆς, χωρίς διαμαρτυρίες, καί τό κάνατε μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα.

Μέ τόν τρόπο αὐτόν συντελέσατε ὥστε ἡ Ἐπαρχία μας νά ἔχη μικρό ἀριθμό κρουσμάτων καί γιά μεγάλες χρονικές περιόδους κανένα κροῦσμα, νά μή κινδυνεύουμε, πρός τό παρόν, ἀπό τήν νέα αὐτή πανδημία καί νά ἔχουμε μεγαλύτερη ἀσφάλεια.

Ἀκριβῶς γι' αὐτόν τόν λόγο, κυρίως γιά τό ἐκκλησιαστικό σας φρόνημα, σᾶς συγχαίρω, σᾶς εὐλογῶ, σᾶς εὐχαριστῶ καί εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ Ὁποίου τήν κατά σάρκα Γέννηση θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες, νά σᾶς προστατεύη ἀπό κάθε κακό, καί νά περάσετε μέ ὑγεία, σωματική καί πνευματική, αὐτές τίς ἅγιες Ἑορτές τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Μέ θερμές πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

Επικαιρότητα

Ἑορτή τῶν ἐν Πάτραις Ναυπακτίων στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Ζαρουχλέϊκων
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου
Χριστούγεννα στήν Ναύπακτο
Ευχές από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας
Δήμος Ναυπακτίας: Και αυτά τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε μαζί!
Ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας
Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη - Εγκαίνια της έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη
ΕΦ.Α Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος - Εγκαίνια περιοδικής εικαστικής έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου
Θεία Λειτουργία στό Ἐκκλησάκι τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ναυπάκτου
43 Κοινότητες της ορεινής Ναυπακτίας με δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Ναύπακτο
“Sea Access” στην παραλία Ψανής για τα ΑμεΑ
Ο Θοδωρής Βουτσικάκης ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη στο Ενετικό Λιμάνι σε διασκευή Γιάννη Μπελώνη
Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Ἄνω Χώρα Ναυπακτίας
Ἑορτὴ τοῦ Προφήτου Ἠλία στὸ Κάστρο τῆς Ναυπάκτου
Στο Σοβεράτο της Ιταλίας 5 εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου
Μεγάλη Παρασκευή στην Ναύπακτο Ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη στο Ενετικό Λιμάνι
Με ταχείς ρυθμούς η ανάπλαση - ανάδειξη της πλατείας Κάτω Δάφνης
Στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Βασίλης Γκίζας για την προβολή της Ναυπακτίας
Η πλήρης μελέτη του Β1 Σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΔΕ Ναυπάκτου

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Ναυπακτιακή Πίτα 2024 - Πρόσκληση
Σύλλογος εν Αθήναις Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Πρόσκληση για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Πρόσκληση για το χορό του Συλλόγου
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωχωριτών - Γιορτή Κραβαρίτικης Γευσιγνωσίας
Γενική Συνέλευση και κοπή της Πίτας του Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών
Αδελφότητα Καταφυγιωτών - Κοπή πίτας
Σύλλογος Γραμμενιοξυωτών - Κοπή πίτας
Πολιτιστικός Σύλλογος Στύλιας - Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας - Ενημέρωση για τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων των συλλόγων
Ευχές από τον Σύλλογο Γραμμενιοξυωτών
Ευχές από τον Σύλλογο των Απανταχού Φαμιλιωτών
Ευχές από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακύνειας
Ευχές από την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
Ευχές από τον Σύλλογο Ποκιστιάνων Ναυπακτίας
Ευχές από τον Σύλλογο Δορβιτσωτών Ναυπακτίας "Η Αναγέννηση"
Ευχές από τον Σύλλογο των Απανταχού Πλατανιτιωτών
Ευχές από τον Σύνδεσμο Ναυπακτίων Πάτρας
Έγινε η παρουσίαση του βιβλίου των πρακτικών του Β' Πανναυπακτιακού Αναπτυξιακού συνεδρίου
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας και η Αδελφότης Ναυπακτίων Αττικής "Ο Έπαχτος" τίμησε τον Χαράλαμπο Δ. Χαραλαμπόπουλο
Παρουσίαση του βιβλίου των πρακτικών του Β΄ Πανναυπακτιακού Συνεδρίου "Η Ναυπακτία Ψηλά"

1821-2021

Αγωνιστές της Επανάστασης από την περιοχή του Προσχίου
Η Ο.ΣΥ.Ν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση
Ο.ΣY.Ν: «Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια του Εικοσιένα»
Σουλιώτες οπλαρχηγοί στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου του Νικόλαου Μ. Τριψιάνου
Γιάννης Παν. Φαρμάκης – Κραβαρίτης, Ο Ηρωικός Οπλαρχηγός του ΄21 του Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου
Ο απελευθερωτικός αγώνας του ΄21 στη Δυτική Ελλάδα του Γιάννη Χαλάτση
"Το Ναυπακτοβενέτικο στο 1821" του Ηλία Στ. Δημητρόπουλου
Κωνσταντίνος Δ. Βουτσινάς: " Γιάννης Βλαχογιάννης - Ο νεωτεριστής Επαχτίτης"
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Χρήστος Σιαμαντάς: «Τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή της Ναυπάκτου την περίοδο της Επανάστασης του 1821»
200 χρόνια ελληνική επανάσταση
Εμφύλιοι πόλεμοι: Το σαράκι του ελληνισμού
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὁ Διχασμός τοῦ Γένους. Ἐθναρχία, Γένος, ἀνασύνταξη
Κάστρα, φρούρια και μοναστήρια της Ναυπακτίας κατά την Επανάσταση του 1821
Ἐκκλησία καὶ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 - Δῆμος Ναυπακτίας
Αγωνιστές του 1821 από τα χωριά της Χάλκειας (Γαβρολίμνη - Καλαβρούζα - Τρίκορφο) του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου
1821 – 2021 –– 200 χρόνια μετά την επανάσταση –– Τιμούμε - Γιορτάζουμε - Συμμετέχουμε - Οραματιζόμαστε
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

booked.net