user_mobilelogo

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

_________________

Ἀρ. Πρωτ.:  373                                                                    Ναύπακτος, 16 Δεκεμβρίου 2020

Πρός

τούς Πανοσιολ. Ἱεροκήρυκας,

τούς Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους, τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια

καί τά Ἡγουμενοσυμβούλια

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τήν Τρίτη 15 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. συνῆλθε ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, γιά νά ἀντιμετωπίση διάφορα ἐκκλησιαστικά θέματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν Χριστιανῶν κατά τίς ἑορτές τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Προηγήθηκε, βέβαια, τηλεφωνική συνομιλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μέ τόν Πρωθυπουργό καί βρέθηκε μιά λύση, ὥστε νά μπορέσουν οἱ Χριστιανοί νά ἐκκλησιαστοῦν κατά τίς μεγάλες αὐτές ἡμέρες πού ἀναμένουμε. Εἶμαι γνώστης τῆς ἀγωνίας καί τοῦ ἀγῶνος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, καί τόν ὁποῖον εὐχαριστῶ.

Στήν συνέχεια ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε τίς σχετικές ἀποφάσεις. Ἐξεδόθη δέ καί ἡ Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τά ἀποφασισθέντα, κατ' οἰκονομίαν ἐφέτος σέ γενικές γραμμές θά ἰσχύσουν τά ἑξῆς:

1. Θά γίνουν θεῖες Λειτουργίες, ἀνήμερα κατά τίς τρεῖς μεγάλες ἡμέρες, ἤτοι Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά καί Θεοφάνεια, μέ τίς προβλεπόμενες ἀποστάσεις καί τά μέτρα ἀποφυγῆς τοῦ συνωστισμοῦ, δηλαδή μέ τήν ἐλάχιστη ἀπόσταση μεταξύ τῶν ἐκκλησιαζομένων τά δύο (2) μέτρα καί μέ μέγιστο ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό πιστῶν σέ μικρούς Ναούς εἴκοσι πέντε (25) ἀτόμων καί σέ κεντρικούς Ναούς πενήντα (50) ἀτόμων.

2. Σέ Ἐνορίες πού ὑπηρετοῦν δύο Ἱερεῖς μπορεῖ, ἄν χρειασθῆ νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ Χριστιανοί, νά γίνουν δύο θεῖες Λειτουργίες, μέ λιτότητα, ἁπλότητα καί συντομία χρόνου, σέ συνεννόηση μέ τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

3. Κατά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων ὁ Μέγας Ἁγιασμός μέ τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων θά γίνη ὅπως γίνεται κάθε χρόνο, ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλά δέν θά γίνη ἔξοδος ἀπό τόν Ναό (λιτανεία) γιά τήν ρίψη τοῦ Σταυροῦ στήν θάλασσα, σέ ποτάμια, σέ δεξαμενές κλπ.

4. Τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες, πέραν τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων (ἀνήμερα) τῆς Πρώτης τοῦ Ἔτους (Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ) καί τῶν Θεοφανείων (ἀνήμερα), στίς ὁποῖες θά παραστῆ ὅπως προαναφέρθηκε ἕνας καθορισμένος ἀριθμός Χριστιανῶν, θά μπορεῖ νά γίνονται οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί θεῖες Λειτουργίες ἀπό τούς Ἱερεῖς καί τούς Ἱεροψάλτες, κεκλεισμένων ὅμως τῶν θυρῶν.

Ἐπίσης, οἱ Ἱεροί Ναοί θά παραμένουν ἀνοικτοί τήν ἡμέρα κατά τίς συνήθεις ὧρες γιά τούς Χριστιανούς γιά τήν προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τήν κατ' ἰδίαν προσευχή.

5. Οἱ Κληρικοί καί τά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ θά εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τόν ἔλεγχο καί τήν ἐφαρμογή τῶν μέτρων καί τήν καθοδήγηση τῶν Χριστιανῶν, καί ἐκτός ἀπό τήν τήρηση τῶν ἀπαραιτήτων ἀποστάσεων, θά πρέπει νά φροντίζουν καί γιά τόν ἐξαερισμό τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί γιά τήν τήρηση τῶν λοιπῶν γνωστῶν μέτρων προστασίας τῆς ὑγείας ὅλων μας, Κληρικῶν καί λαϊκῶν. Ἔχουμε εὐθύνη νά προστατεύσουμε τήν ὑγεία τῶν ἀδελφῶν μας καί τοῦ ἑαυτοῦ μας.

6. Ὅσοι ἀπό τούς Χριστιανούς ἀνήκουν σέ ὑγιειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἤτοι εἶναι ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα ἤ εἶναι ἀνοσοκατασταλμένοι, προτρέπονται νά ἀποφεύγουν τήν ἔξοδο ἀπό τά σπίτια τους χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τους.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Αὐτά εἶναι τά βασικότερα σημεῖα τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Πολιτείας. Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά τά τηρήσετε ἀσφαλῶς, γιατί ἡ ὑγιειονομική κρίση εἶναι μεγάλη, ὑπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ καί γι' αὐτό ἡ προσοχή μας πρέπει νά εἶναι τεταμένη.

Πάντως, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά τονίσω ὅτι σέ ὅλη αὐτήν τήν περίοδο τῆς πανδημίας, τόσον ἐσεῖς ὅσο καί οἱ Χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἐπιδείξατε ἀπόλυτη ὑπακοή καί σεβασμό στήν Ἐκκλησία καί τήν Πολιτεία ἀλλά καί στόν Ποιμενάρχη σας, τηρώντας ὅλα τά μέτρα ὑγιεινῆς, χωρίς διαμαρτυρίες, καί τό κάνατε μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα.

Μέ τόν τρόπο αὐτόν συντελέσατε ὥστε ἡ Ἐπαρχία μας νά ἔχη μικρό ἀριθμό κρουσμάτων καί γιά μεγάλες χρονικές περιόδους κανένα κροῦσμα, νά μή κινδυνεύουμε, πρός τό παρόν, ἀπό τήν νέα αὐτή πανδημία καί νά ἔχουμε μεγαλύτερη ἀσφάλεια.

Ἀκριβῶς γι' αὐτόν τόν λόγο, κυρίως γιά τό ἐκκλησιαστικό σας φρόνημα, σᾶς συγχαίρω, σᾶς εὐλογῶ, σᾶς εὐχαριστῶ καί εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ Ὁποίου τήν κατά σάρκα Γέννηση θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες, νά σᾶς προστατεύη ἀπό κάθε κακό, καί νά περάσετε μέ ὑγεία, σωματική καί πνευματική, αὐτές τίς ἅγιες Ἑορτές τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Μέ θερμές πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

Επικαιρότητα

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο εισέρχεται στο τελικό στάδιο
Ἀνακαίνιση τοῦ Καθολικοῡ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς
Νέος Μητροπολίτης Ἰταλίας ὁ ἀπό Ἱσπανίας Ναυπάκτιος Σεβ. Πολύκαρπος Σταυρόπουλος
Ο Δήμος Ναυπακτίας προχωρά το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»
Στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπακτίας οι Αντιδήμαρχοι Ντ.Τσουκαλάς και Γ.Παπαϊωαννίδης
Ευχαριστήρια του Συλλόγου ΑμεΑ “Αλκυόνη”
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου
Η εκπομπή "Από τόπο...σε τόπο" στον Πλάτανο Ναυπακτίας
Θεοφάνεια στήν Ναύπακτο (video, φωτογραφίες)
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, κ. Βασίλης Γκίζας έκανε τον απολογισμό των έως σήμερα έργων και παρεμβάσεων
Ανανεωμένο το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Λυγιά – Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης
Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Γιατί ἐμβολιάστηκα
Η Ναύπακτος φορά τα γιορτινά της και μοιάζει παραμυθένια!
Εργασίες συντήρησης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ναυπακτίας και εορταστικά είδη για τους ωφελούμενους – Ντ.Τσουκαλάς:
Μεγάλες Ὦρες Χριστουγέννων,Ἑσπερινὸς Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου, 24 Δεκεμβρίου (video)
Ευχές από το Δήμο Ναυπακτίας
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 21-12-2020 (Τακτική Συνεδρίαση)
Ξεκίνησε η διανομή tablets στα σχολεία της Ναυπακτίας
Σύσκεψη Δημάρχου Ναυπακτίας κ.Β.Γκίζα και Περιφερειακού Διοικητή ΠΥ Δ.Ελλάδας κ.Ν.Ρουμελιώτη
Ο Δήμος Ναυπακτίας δημοπρατεί και το Στίβο του Αντιρρίου
Πῶς θά λειτουργήσουν οἱ Ναοί τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κατά τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο
Ναυπάκτου Ἱεροθέος, Συνέντευξη γιά θέματα τῆς πανδημίας
Συνεργασία του Συλλόγου ΑΜΕΑ "ΑΛΚΥΟΝΗ" με το τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σημαντική Ενημέρωση
Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «Βίος ἀνεόρταστος...»
Εντάχθηκε στο «Φιλόδημος ΙΙ» το έργο κατασκευής ραμπών και WC ΑμεΑ στα Σχολεία της Ναυπακτίας
Ὁ εὐσεβής εὐεργέτης Κωνσταντῖνος Κοτρώνης
Ἀναβάθμιση βραβείων γιά τόν Μαθητικό Διαγωνισμό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου
Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομαδικής Σκυταλοδρομίας Kite Surf του 2021 στην Ναύπακτο
Κατεπείγουσα σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας δια περιφοράς στις 07-12-2020
Διαδικτυακή εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ για το τέλος 1% προς τους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων που φιλοξενούν ΑΠΕ
Εγκρίθηκε η μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Τζαβελλαίων στη Ναύπακτο
Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου στό Ἀντίρριο Ναυπακτίας
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Ναυπακτίας κ.Βασίλη Γκίζα με την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ.Μαρία Σαλμά – Επί τάπητος ο συντονισμός δράσεων πολιτικής προστασίας
Κατεπείγουσα σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 04-12-2020
Οι εμπορικοί σύλλογοι της Αιτωλοακαρνανίας ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό
Προμήθεια tablets για τους μαθητές της Ναυπακτίας Ο Δήμος Ναυπακτίας προχωρά στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Απόφαση του Δήμου Ναυπακτίας για απαλλοτρίωση του οικοπέδου Παπαχαραλάμπους
Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία - Διαδικτυακή Συζήτηση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Tό Πατριδοτοπικό Κίνημα της Ναυπακτίας αποχαιρετά τον Κώστα Μάντη
Η καινούρια ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελατιωτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο Δορβιτσωτών Ναυπακτίας
Ενημέρωση και ευχές από το Σύλλογο Απανταχού Αμπελακιωτισσιωτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο της Αράχωβας
Ευχές από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Δάφνης "Η Πρόοδος"
Σύλλογος Ποκιστιάνων Ναυπακτίας - Ημερολόγιο 2021
Ευχές από το Σύλλογο Γραμμενιοξυωτών
Ευχές από τον Όμιλο Σιμιωτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο της Φαμίλας
Ευχές από το Σύλλογο Χομοριτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο Ποκιστιάνων Ναυπακτίας
Ευχές από την Ένωση των Απανταχού Μηλεωτών Ναυπακτίας
Ο πολιτιστικός σύλλογος Μαμουλάδας κοντά στους συνανθρώπους μας
"Έφυγε" ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελατούς, Γιάννης Κοτρότσος
“Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ” είναι κοντά σας…
Ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπελακιώτισσας
Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Εορτασμός υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
Beach Volley: Τουρνουά Blind Mix στη Ναύπακτο
Κυκλοφόρησε το βιβλίο ''Στα δυτικά της Ρούμελης'' Ιστορία - Λαογραφία του Παντελή Σπ. Σπαρτινού
AHEPA CUP 2020 Beach Volleyball tournament
«Τα καλούδια της μάνας μου» - To νέο βιβλίο του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Πολιτιστικός σύλλογος Ανωχωριτών - Ενημέρωση σχετικά με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Δελτίο τύπου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος στη Δορβιτσά
"Ο εν Πάτραις Ναυπακτιακός Σύνδεσμος»: Από τους Αγ. Πάντες… στον Αγ. Χαράλαμπο
Ναυπακτιακός Σύνδεσμος Εν Πάτραις - "Ο Άγιος Χαράλαμπος" - Nαυπακτιακή Φωνή
Καταφύγιο Ναυπακτίας «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ»
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Αράχωβα Ορεινής Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - Ακύρωση συνεστίασης
Σύλλογος Τερψιθεατών - Αναβολή Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - Αναβολή του ετήσιου χορού
Ετήσιος χορός του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας
Το νέο Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Περκιωτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ετήσιος χορός του Σύλλογου Δορβιτσωτών "Η Αναγέννηση"
Σύλλογος Ποκιστιάνων Ναυπακτίας - Συνοπτική παρουσίαση του έργου του συλλόγου στη δεκαετία 2009-2019