Καλείστε την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 17:00 στην πραγματοποίηση Τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019, του άρθρου 208 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ναυπακτίας έτους 2021. (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης / του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με κωδικό Ο.Π.Σ. : 5072980 με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 198.000,00 Ευρώ. (εισηγητής κ Χοχτούλας)
3. Ορισμός των εκπροσώπων και του γραμματέα για την σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης της πράξης / του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας» (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
4. Ορισμός των εκπροσώπων και του γραμματέα για την σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης της πράξης / του έργου «Αποκατάσταση μονοπατιών και διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
5. Ορισμός των εκπροσώπων και του γραμματέα για την σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
6. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ AΠΟΔΟΤΙΑΣ» (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ» προϋπολογισμού σύμβασης 32.661,30 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015» προϋπολογισμού σύμβασης 119.864,52 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015 -ΥΠΟ ΕΡΓΟ 2 « ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ – ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ-ΚΥΔΩΝΙΑΣ – ΛΕΥΚΑΣ – ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ – ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ» προϋπολογισμού σύμβασης 66.578,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (κάτω Βασιλική – Τρίκορφο – Γαβρολίμνης – Καλαβρούζα)» ΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ» προϋπολογισμού σύμβασης 17.745,65 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού σύμβασης 44.130,33€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ -ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ -ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού σύμβασης 27.792,07 € (χωρίς Φ.Π.Α.) € (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ» προϋπολογισμού σύμβασης 20.853,66 € (χωρίς Φ.Π.Α.) € (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
14. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
15. Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. αριθ. 468/2018 «Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ)» (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
16. Υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας στις διατάξεις του αρ. 14 του Ν.4483/2017περί “Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. προς τον οικείο Δήμο” και συμψηφισμός οφειλών του Δήμου προς την Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΥΑΝ προς το Δήμο (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
17. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 κληροδοτήματος “ΝΙΚ. Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ”. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
18. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 κληροδοτήματος Λ. & Π. Τσώνη (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
19. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 κληροδοτήματος Δ. Ι. ΠΛΟΥΜΗ (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
20. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021 κληροδοτήματος “ΝΙΚ. Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ” (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
21. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021 κληροδοτήματος “ΛΕΩΝΙΔΑ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΣΩΝΗ” (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
22. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021 κληροδοτήματος “Δ. Ι. ΠΛΟΥΜΗ” (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
23. Παραχώρηση της χρήσης μέρους του κτιρίου του πρώην Πνευματικού Κέντρου ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨Το Καστέλλι¨. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
24. Παράταση μίσθωσης του κτιρίου της οδού Θ. ΝΟΒΑ 16 που στεγάζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
25. Παράταση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 10 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Παναγιά της Κοινότητας Γαλατά της Δ.Ε Χάλκειας με μισθωτή τον Ιωάννη Χουλιάρα του Παναγιώτη. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
26. Αίτηση για μείωση μισθώματος ακινήτου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) Τ.Κ. Στράνωμας Δ.Ε. Πυλλήνης (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
27. Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού διώροφου κτίσματος που λειτουργεί ως Ξενώνας στην Τ.Κ Ελατούς Δ.Ε Αποδοτίας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
28. Παράταση μίσθωσης ΚΑΠΗ Κοινότητας Γαλατά. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
29. Έκδοση απόφασης περί χορήγησης άδειας παραγωγού-πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (εισηγητής κ. Παπαιωαννίδης)
30. Αποδοχή – Κατανομή ποσού 72.070,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, (Δ’ κατανομή έτους 2020) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
31. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κ. Μιχαλάρου Αντωνίας, μέλους της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
32. Έγκριση επικαιροποίησης μνημονίων με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», «ΒΟΡΕΑΣ» ενεργειών 2020-2021 Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
33. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία ΜΥΗΕ ισχύος 2,3 ΜW», στο ρέμα «ΒΟΤΣΑΙΤΗΣ», στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Ελατόβρυσης και Καλλονής της Δ.Ε Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλ/νίας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ A.E.». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)